Algemene voorwaarden

De Algemene Voorwaarden van Advisorgroep BV zijn gedeponeerd in het Handelsregister te Groningen onder nummer 02086395.

 

Artikel 1

Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Advisorgroep: Advisorgroep BV gevestigd te Groningen, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer 02086395 actief onder de handelsnamen Advisorgroep.

Dienstverlening: De tussen de Advisorgroep en Opdrachtgever overeengekomen diensten.

Opdrachtgever : De contractpartij die een Opdracht verleent aan de Advisorgroep.

Opdracht: De overeenkomst tussen de Advisorgroep en de Opdrachtgever terzake het verrichten van diensten, zoals vastgelegd in een door beide partijen overeengekomen document en de documenten die daarin eventueel van toepassing worden verklaard, zoals bijvoorbeeld een offerte of een opdrachtbevestiging.

 

Artikel 2

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij de Advisorgroep diensten levert aan en/of werkzaamheden verricht ten behoeve van een Opdrachtgever. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn eerst geldig na schriftelijke bevestiging door de Advisorgroep.

De Advisorgroep is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Een wijziging zal niet eerder in werking treden dan na veertien (14) dagen na kennisgeving aan Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever niet instemt met de wijziging, hebben de Advisorgroep en Opdrachtgever het recht de Opdracht op te zeggen tegen de datum waarop de wijzing van kracht wordt. Een kennisgeving als bedoeld in dit artikel dient schriftelijk te geschieden.

Indien één of meerdere van de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing.

 

Artikel 3

Offertes en aanbiedingen

Alle offertes van de Advisorgroep zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 3 maanden, tenzij in de offerte anders is aangegeven.

 

Artikel 4

Totstandkoming overeenkomst

De Opdracht komt tot stand door rechtsgeldige ondertekening door Opdrachtgever van de overeenkomst c.q. opdrachtbevestiging. De Advisorgroep is bevoegd haar activiteiten uit hoofde van de Opdracht op te schorten totdat zij een kopie van de door de Opdrachtgever rechtsgeldige ondertekende overeenkomst c.q. opdrachtbevestiging retour heeft ontvangen.

Indien de aanvaarding door Opdrachtgever afwijkt van het aanbod van de Advisorgroep, komt de Opdracht niet tot stand, tenzij de Advisorgroep deze afwijking schriftelijk aanvaardt.

 

Artikel 5

Tarieven

De Opdracht vermeldt het tarief van de Advisorgroep per individuele en/of collectieve Opdracht en/of per uur. Het tarief wordt vermeldt in Euro. Tevens wordt vermeld de wijze van betaling.

Alle tarieven zijn exclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

De Advisorgroep is gerechtigd het tarief van een Opdracht tussentijds aan te passen op basis van ontwikkelingen in het algemeen prijsniveau (C.B.S.-index) dan wel ontwikkelingen in vergoedingen welke worden vastgesteld voor de dienstverlening in het kader van ministeriele regelingen, zoals het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). De Advisorgroep zal de Opdrachtgever hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

 

Artikel 6

Betalingen

De Dienstverlening wordt vooraf gefactureerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Alle facturen worden door de Opdrachtgever betaald volgens de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij het ontbreken van betalingscondities zal de Opdrachtgever binnen 30 dagen na factuurdatum betalen.

Indien de Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is De Advisorgroep gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente in rekening te brengen. Indien Opdrachtgever na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan De Advisorgroep de vordering uit handen geven aan een extern deskundige/incassobureau, in welk geval de Opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en wettelijke rente tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgelegde kosten, verband houdende met de inning van de vordering.

 

Artikel 7

Privacy, vertrouwelijkheid en geheimhouding

De Advisorgroep verplicht zich alle redelijke medewerking te verlenen teneinde haar verplichtingen op grond van de toepasselijke privacywetgeving na te komen.

Alle van de Opdrachtgever ontvangen gegevens waarvan De Advisorgroep weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, zullen geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. Vertrouwelijke gegevens die worden ontvangen, zullen slechts gebruikt worden voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

Op de dienstverlening van de Advisorgroep is het Privacyreglement van toepassing, welk reglement verkrijgbaar is via de websites van De Advisorgroep BV.

 

Artikel 8

Wijziging of annulering

Wanneer Opdrachtgever en de Advisorgroep tussentijds in onderling overleg de aanpak, werkwijze of omvang van de Opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden besluiten aan te passen, aanvaardt Opdrachtgever de kosten van eventueel meerwerk en/of de aanpassing van het tarief. Wijziging van de Opdracht geschiedt niet eerder dan na de schriftelijke goedkeuring door Opdrachtgever.

 

Artikel 9

Einde van de Opdracht en (tussentijdse) opzegging

Opdrachten worden aangegaan voor de duur als beschreven in de overeenkomst en worden in ieder geval geacht te zijn beëindigd zodra de Advisorgroep haar diensten heeft voltooid.

Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de Opdracht zonder rechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds te ontbinden bij aangetekende brief indien:

a. De wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn;

b. Voor de wederpartij faillissement of surséance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging van de onderneming;

Indien van dit recht van ontbinding gebruik wordt gemaakt, laat dit onverlet de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden en het recht van de ontbindende partij om volledige schadevergoeding, inclusief alle kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand, van de wederpartij te vorderen.

Overgang van onderneming of fusie is geen reden voor tussentijdse beëindiging van de Opdracht.

 

Artikel 10

Inschakeling derden

Indien de Advisorgroep de dienstverlening (deels) uitbesteedt aan derden, zal de Advisorgroep erop toezien dat deze voldoet aan de kwaliteitseisen zoals gesteld door de Advisorgroep.

 

Artikel 11

Intellectuele eigendom

Alle door de Advisorgroep verstrekte stukken, zoals rapporten, documentatie, brochures, adviezen, software enz. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door (cliënt van) Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van de Advisorgroep worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

 

Artikel 12

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op iedere rechtsverhouding tussen de Advisorgroep en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van en in verband met de Opdracht dan wel nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, en welke partijen in goed overleg niet hebben kunnen oplossen, zullen door partijen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Groningen.